5465451

معرفی کارکنان اداره تربیت بدنی
نام و نام خانوادگی سمت تحصیلات عکس
ناهید ادیب پور رئیس اداره تربیت بدنی فوق لیسانس تربيت بدني و علوم ورزشي adippour
رحیم آقا جانی کارشناس مسئول تربیت بدنی فوق لیسانس مدیریت برنامه ریزی photo_2016-09-19_10-36-02
فرزاد شفی خدایی کارشناس مسئول تربیت بدنی لیسانس تربیت بدنی photo_2016-09-19_10-36-05
طیبه مرادی کارشناس مسئول تربیت بدنی فوق لیسانس مدیریت ورزش photo_2016-09-19_10-35-58

یک آبان هزار و سیصد و نود و نه

تلفن: ۲۲۹۷۰۰۰۸
فکس: ۲۲۹۷۰۰۰۸
داخلی: ۲۲۸۳
vcs @ srttu.edu