5465451

اسامی پرسنل مرکز بهداشت سمت
دکتراسحق شایگان پزشک مرکز بهداشت Shayegan
دکتر صدرا مقدم دندانپزشک مرکز بهداشت
دکتر ژاله شریفی پزشک مرکز بهداشت
دکتر لیلا پور مسعودی دندانپزشک مرکز بهداشت photo_2016-09-18_13-58-35
دکتر محمود حسینی پزشک مرکز بهداشت photo_2016-09-17_09-47-23
آقای عباس سلطانی راننده آمبولانس مرکز بهداشت Soltani
خانم نیلوفر سجودی پرستار مرکز بهداشت Sojodi
خانم زربانو پاپی خدمات مرکز بهداشت Papi

* برای شماره گیری تلفن داخلی از بیرون دانشگاه ابتدا شماره ۲۲۹۷۰۰۶۰الی ۲۳۶۳را

شمارگیری کنید

اسامی پرسنل مرکز مشاوره سمت
دکترعبدالمحمد طاهری مشاور-دانشیار دانشگاه
دکترامیر احمدی مشاور
دکترسعید بهزادی فر مشاور
دکترصوفی مرادی مشاور-روانشناس بالینی
سر کار خانم ناهید نوریان مشاور-روانشناس بالینی
دکترمحمد رضا ملانوری روانپزشک
دکتر تقی ابو طالبی مشاور
خانم آمنه غفاری کارشنارس مشاوره Ghafari

برای شماره گیری تلفن داخلی از بیرون دانشگاه ابتدا شماره ۲۲۹۷۰۰۶۰الی ۲۳۶۴را

شمارگیری کنید

پنج آبان هزار و سیصد و نود و نه

تلفن: ۲۲۹۷۰۰۰۸
فکس: ۲۲۹۷۰۰۰۸
داخلی: ۲۲۸۳
vcs @ srttu.edu