معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی
por
سمت : معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی
نام و نام خانوادگی: دکتر علی پور کمالی انارکی
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
تلفن مستقیم : ۲۲۹۷۰۰۶۰ تلفن داخلی: ۲۲۷۲
آدرس ایمیل: ali_pourKamali @ srttu.edu

فعالیت های در حال انجام در معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

 • اداره کليه امور آموزشي دانشگاه
 • تهيه و تنظيم اصول کلي برنامه هاي آموزشي،پيشنهاد تشکيل گروه هاي تخصصي و آموزشي در سطوح کارشناسي،کارشناسي ارشد ،دکترا و پيشنهاد آن به شوراي عالي دانشگاه جهت تصويب و نطارت بر حسن اجراي برنامه هاي مصوب
 • تهيه و پيشنهاد آيين نامه هاي مختلف آموزشي،امتحانات و …به منظور پيشرفت امور
 • نظارت بر پذيرش و گزينش دانشجو با رعايت ضوابط و مقررات آموزشي مصوب
 • نظارت بر حسن اجراي امور مربوط به ثبت نام،برگزاري امتحانات،تشکيل و تکميل و نگهداري مدارک تحصيلي،تغيير رشته،انصراف،انتقال،صدور گواهينامه و تاييديه هاي تحصيلي،امور فارغ التحصيلان و مشمولين و راهنمايي و مشاوره تحصيلي دانشجويان
 • مطالعه و اتخاذ تصميم در مورد مسايل مطروحه آموزشي
 • انجام بررسي هاي لازم در زمينه تغيير و يا توسعه برنامه هاي آموزشي دانشگاه و اجراي مصوبات شوراي نظارت و سنجش آموزش در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي
 • انجام امور مربوط به بورسيه هاي تحصيلي و تخصيص آن به دانشجويان ممتاز،اعضاي هيات علمي و کارکنان طبق مقررات موضوعه
 • تلاش در برقراي و استقرار روابط علمي و فرهنگي با مراکز آموزشي داخل و خارج از کشور با همکاري واحدهاي ذيربط
 • نظارت بر حسن اجراي آيين نامه ها،دستورالعمل هاو بخشنامه هاي آموزشي صادره از مراجع ذيربط
 • پيشنهاد تشکيل دوره هاي آموزشي تخصصي آزاد و کوتاه مدت
 • برنامه ريزي و نظارت بر حسن اجراي دوره هاي آموزشي
 • ارائه پيشنهادات مربوط به مسائل آموزشي و موارد مرتبط با آن به رياست دانشگاه
 • مديريت امور آموزشي تحصيلات تکميلي و برنامه ريزي گسترش دوره هاي تحصيلات تکميلي در دانشگاه
 • برنامه ريزي امور آموزشي دانشگاه با همکاري واحدهاي ذيربط
 • نظارت بر حسن اجراي برنماه ها و فعاليت هاي آموزشي دانشکده ها و ارائه گزارش لازم به هيات رئيسه
 • نظارت بر انجام آزمون هاي سراسري که در دانشگاه برگزار مي گردد
 • نظارت بر حسن اجراي فعاليت گروه معارف اسلامي و علوم قرآني
 • تشکيل و هدايت کميته ها،شوراها و جلسات مختلف مربوط به مسائل آموزشي و اعضاي هيات علمي
 • طراحي و ارائه برنامه هاي آموزشي کوتاه مدت،ميان مدت و بلند مدت دانشجويان دانشگاه و پيشنهاد آن به شوراهاي مرتبط
 • برنامه ريزي،اقدام و پيگيري جهت ايجاد گروه هاي جديد و تقويت و توسعه گرو هاي آموزشي موجود در دانشگاه
 • برنامه ريزي ،اقدام و پيگيري به منظور توسعه کمي رشته ها در کليه مقاطع تحصيلي و برقراري ارتباط موثر با سازمان هاي مربوطه
 • امکان سنجي و نياز سنجي در قسمت هاي مختلف دانشگاه به منظور اجرايي نمودن برنامه هاي آموزشي مصوب دانشگاه
 • تعيين ظرفيت پذيرش دانشجو در رشته هاي مختلف در کليه مقاطع با هماهنگي گرو هاي آموزشي ،دانشکده ها و تعامل با مديريت تحصيلات تکميلي دانشگاه در خصوص رشته ها در مقطع کارشناسي ارشد و دکتري
 • اعلام ظرفيت پذيرش دانشجو به سازمان سنجش کشور
 • بررسي وضعيت تدريس موظف و حق التدريس اعضاي هيات علمي و مدرسين و اعضاء مدعو
 • برنامه ريزي به منظور حضور موثر اعضاي هيات علمي و مدرسين در فرآيندهاي آموزشي دانشگاه
 • ارزيابي عملکرد آموزشي گروه هاي آموزشي و دانشکده ها و طراحي و تدوين شاخص هاي مربوطه
 • انتخاب استاد نمونه
 • تدوين سرفصل هاي جديد و بازنگري سرفصل هاي موجود و پيگيري مصوب شدن آن ها به منظور ابلاغ جهت اجرا و نظارت بر حسن اجراي آن
 • ارزيابي دروني گروه هاي آموزشي
 • آماده سازي و پيشنهاد تقويم آموزشي و پيگيري جهت تصويب آن با هماهنگي ساير مديريت هاي معاونت آموزشي
 • انجام ساير امور محوله از سوي مقامات مافوق در حيطه وظايف

سه مهر هزار و سیصد و نود و نه

تلفن: ۲۲۹۷۰۰۲۷
فکس: ۲۲۹۷۰۰۴۳
داخلی: ۲۲۷۲
education@srttu.edu