کاربرگ های کاشناسی ارشد

کاربرگ شماره ۱- تعیین استاد راهنما

کاربرگ شماره ۲-پیشنهاده پایان نامه کارشناسی ارشد 

کاربرگ شماره ۳-گزارش پيشرفت كار پايان نامه

کاربرگ شماره ۴- ارزشیابی تولیدات علمی مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد

کاربرگ شماره ۵آمادگي دفاع دانشجو از پايان نامه كارشناسي ارشد

کاربرگ شماره ۶ – درخواست مجوز دفاع

کاربرگ شماره ۷ – صورتجلسه دفاع از پایان نامه

کاربرگ-شماره-۸-کاربرگ-ارزشيابي-پايان_نامه-دوره-کارشناسی-ارشد

کاربرگ شماره ۹ – کاربرگ جمع بندی ارزشيابي پايان‌نامه دوره کارشناسی ارشد

کاربرگ شماره ۱۰ – تأییدیه انجام اصلاحات توسط اعضای هیأت داوران حاضر در جلسه دفاع از پایان‌نامه

کاربرگ شماره ۱۱ – تسویه حساب دانشجویان کارشناسی ارشد

کاربرگ شماره ۱۲ – ارسال مدارک دانشجو برای تسویه حساب

کاربرگ شماره ۲۱- معادل سازی و تطبیق واحد

کاربرگ شماره ۲۲- تمدید نیمسال چهارم و پنجم

کاربرگ شماره ۲۳- تمدید نیمسال ششم

کاربرگ شماره ۲۴- کمیسیون موارد خاص

کاربرگ شماره ۲۵- تعهد دانشجو برای مشروطی و اخراجی

کاربرگ شماره ۲۶- تقاضاي موجه نمودن غيبت امتحاني

کاربرگ شماره ۲۸- اعلام نمره به برای ترمیم معدل

کاربرگ شماره ۲۹- حذف اجباری درس

کاربرگ شماره ۳۰- تقاضای حذف اجباری ترم

کاربرگ شماره ۳۱- تقاضاي مهمان شدن

کاربرگ شماره ۳۲- تقاضای مرخصی

کاربرگ شماره ۳۳- درخواست انصراف از تحصیل

کاربرگ شماره ۳۴- درخواست تاییدیه و ریزنمرات

سه مهر هزار و سیصد و نود و نه

تلفن: ۲۲۹۷۰۰۲۷
فکس: ۲۲۹۷۰۰۴۳
داخلی: ۲۲۷۲
education@srttu.edu