استعدادهای درخشان

 

واحد استعداد درخشان

واحد استعدادهاي درخشان دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي در مقطع كارشناسي ارشد و دكتري در كليه رشته هاي موجود برابر آيين نامه هاي مربوطه مصوب جاري وزارت علوم،تحقيقات و فناوري دانشجو مي پذيرد.

دفتر استعدادهاي درخشان مفتخر است كه در حد توان خود فعاليت هايي را در مسير حمايت از استعدادهاي درخشان تعريف واجرا نمايد. ازكليه دانشجويان عزيز درخواست مي شود با ارائه پيشنهادهاي خود ما را دراين امر مهم ياري نماييد.

 

سمت :  کارشناس مسئول
نام و نام خانوادگی: فاطمه قریان
آخرین مدرک تحصیلی:  دانشجوی دکتری
تلفن مستقیم : ۲۲۹۷۰۰۶۰-۹ تلفن داخلی: ۲۵۰۷

سه مهر هزار و سیصد و نود و نه

تلفن: ۲۲۹۷۰۰۲۷
فکس: ۲۲۹۷۰۰۴۳
داخلی: ۲۲۷۲
education@srttu.edu