مدیریت آموزشی/ خدمات آموزشی

جهت دریافت فرم های آموزشی به اداره خدمات آموزش مراجعه نمایید

هفده مرداد هزار و سیصد و نود و نه

تلفن: ۲۲۹۷۰۰۲۵
فکس: ۲۲۹۷۰۰۲۵
داخلی: ۲۲۷۳
Saadat @ srttu.edu