مدیریت آموزشی/ خدمات آموزشی
 
سمت : رئیس اداره خدمات آموزش
نام و نام خانوادگی: عبدالرضا اسکویی
آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
تلفن مستقیم : تلفن داخلی: ۲۳۰۹
آدرس ایمیل:  

 

نام و نام خانوادگی مریم دهقانی
آخرین مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد
داخلی ۲۴۵۶
سمت کارشناس مسئول آموزش دانشجویان جاری دانشکده برق و تربیت بدنی

 

نام ونام خانوادگی حمیده محسنی مجد
آخرین مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد
داخلی ۲۴۱۱
سمت  کارشناس آموزش دانشجویان جاری دانشکده علوم انسانی و عمران و مهندسی مواد

 

نام ونام خانوادگی معصومه محمدی
آخرین مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد
داخلی ۲۴۰۶
سمت  کارشناس آموزش دانشجویان جاری دانشکده مکانیک و کامپیوتر

 

نام ونام خانوادگی معصومه عبدالرزاق نژاد
آخرین مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد
داخلی ۲۲۷۵
سمت کارشناس آموزش دانشجویان جاری دانشکده علوم پایه و دانشکده معماری و شهرسازی

سه مهر هزار و سیصد و نود و نه

تلفن: ۲۲۹۷۰۰۰۹
فکس: ۲۲۹۷۰۰۰۹
داخلی: ۲۲۷۳
Saadat @ srttu.edu