بایگانی آموزش
نام و نام خانوادگی سید منصور میر شریفی
آخرین مدرک تحصیلی
داخلی ۲۲۸۴
سمت مسئول بایگانی مدارک کلیه مقاطع تحصیلی

سه مهر هزار و سیصد و نود و نه

تلفن: ۲۲۹۷۰۰۲۵
فکس: ۲۲۹۷۰۰۲۵
داخلی: ۲۲۷۳
Saadat @ srttu.edu