مدیریت آموزشی/ اداره دانش آموختگان / آئین نامه ها

 

دسنورالعمل جامع ايفاي تعهد خدمت آموزش

چهار آبان هزار و سیصد و نود و نه

تلفن: ۲۲۹۷۰۰۲۵
فکس: ۲۲۹۷۰۰۲۵
داخلی: ۲۲۷۳
Saadat @ srttu.edu