مدیریت آموزشی
UserImage.aspx سمت : مدیر /رییس واحد
نام و نام خانوادگی: دکتر مهدی سعادت
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری فیزیک
تلفن مستقیم : ۲۲۹۷۰۰۰۹ تلفن داخلی: ۲۲۷۳
آدرس ایمیل:
سمت : کارشناس
نام و نام خانوادگی: علی رحمانی 
آخرین مدرک تحصیلی:
تلفن مستقیم : ۲۲۹۷۰۰۰۹ تلفن داخلی:۲۲۷۳
آدرس ایمیل:

سه مهر هزار و سیصد و نود و نه

تلفن: ۲۲۹۷۰۰۰۹
فکس: ۲۲۹۷۰۰۰۹
داخلی: ۲۲۷۳
Saadat @ srttu.edu