دبیرخانه هیئت ممیزه
شناسنامه علمی ارتقا مرتبه اعضای هیات علمی آموزشی سال ۸۹ word
نمونه فرم احتساب سنوات Word
نمونه فرم ارتقا مرتبه از مربی به استادیاری با مدرک دکتری Word
 

 

 

 

شناسنامه علمي اعضاي هيأت علمي آموزشي بر اساس آيين نامه ارتقاي جديد سال ۹۵ word

[wikiwordpress year=string month=string day=string today=true]

تلفن: ۲۲۹۷۰۰۰۴
فکس: ۲۲۹۷۰۰۰۶
داخلی: ۲۲۷۱
mrezaeyan@srttu.edu