دبیرخانه هیئت ممیزه
آیین نامه ارتقا مرتبه اعضای هیات علمی سال ۸۹ pdf
شيوه نامه آيين نامه ارتقا مرتبه اعضای هیات علمی سال ۸۹ Pdf
مقررات مربوط به طرز تشکیل و اختیارات و وظایف هیات ممیزه سال ۸۹ Pdf
 

 

آئين نامه ارتقا مرتبه اعضای هیات علمی سال ۹۵ Pdf
دستورالعمل طرز تشكيل هيات مميزه موسسه و وظايف و اختيارات سال ۹۵ Pdf
شیوه نامه اجرایی آئین نامه ارتقا مرتبه اعضای هیات علمی سال ۹۵ pdf

[wikiwordpress year=string month=string day=string today=true]

تلفن: ۲۲۹۷۰۰۰۴
فکس: ۲۲۹۷۰۰۰۶
داخلی: ۲۲۷۱
mrezaeyan@srttu.edu