اداره خدمات رایانه ای
showtchpic سمت : رییس واحد  
نام و نام خانوادگی: مهندس  محمدرضا قاسمي ندوشن  
آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات
تلفن مستقیم : ۲۲۹۷۰۰۰۴ تلفن داخلی: ۲۲۷۱
آدرس ایمیل:    
  سمت :   کارشناس  مسئول خدمات رایانه ای  
نام و نام خانوادگی: فاطمه رمضانی  
آخرین مدرک تحصیلی: لیسانس  
تلفن مستقیم : ۹-۲۲۹۷۰۰۶۰ تلفن داخلی:  ۲۶۸۹ 
آدرس ایمیل:    
  سمت :  کارشناس  
نام و نام خانوادگی:  محبوبه صفرزاده  
آخرین مدرک تحصیلی:  لیسانس  
تلفن مستقیم :  ۹-۲۲۹۷۰۰۶۰ تلفن داخلی:  ۲۲۷۶
آدرس ایمیل:    

سه مهر هزار و سیصد و نود و نه

تلفن: ۲۲۹۷۰۰۰۴
فکس: ۲۲۹۷۰۰۰۶
داخلی: ۲۲۷۱
mrezaeyan@srttu.edu