ثبت نام حضوری دانشجویان ورودی جدید بهمن ۱۳۹۸

 

هفته آموزش

 

دوره های دانش پذیران ۹۸

سه مهر هزار و سیصد و نود و نه

تلفن: ۲۲۹۷۰۰۲۷
فکس: ۲۲۹۷۰۰۴۳
داخلی: ۲۲۷۲
education@sru.ac.ir