مسابقه برنامه نویسی سمی کالن

📣 معاونت فرهنگی و اجتماعی خبر داد:
🔴 به همت انجمن علمی کامپیوتر و با همکاری دانشکده کامپیوتر دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی برگزار گردید :
⭕️ مسابقه برنامه نویسی سمی کالن
⏰ تاریخ مسابقه روزهای ۶ و ۱۳ خرداد ساعت ۱۶تا۱۹
🔵 به نفرات اول تا دهم جایزه تعلق می گیرد.