مجمع عمومی کانون بازنشستگان دانشگاه تشکیل شد.

مجمع عمومی عادی سال جاری کانون بازنشستگان دانشگاه به صورت فوق العاده درساعت ۱۶روز دوشنبه شانزدهم مهرماه سال جاری در سالن علامه جعفری دانشگاه تشکیل شد.

در این جلسه گزارش ها و پیشنهادهای مطرح شده توسط هیأت مدیره مورد تأیید مجمع قرار گرفت و آقای مهندس عبدالله فیض آبادی برای دومین سال متوالی به عنوان بازرس اصلی و آقای علی کبیری به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند.