مجمع عمومي كانون بازنشستگان دانشگاه تشكيل شد.

مجمع عمومي عادي سال جاري كانون بازنشستگان دانشگاه به صورت فوق العاده درساعت ۱۶روز دوشنبه شانزدهم مهرماه سال جاري در سالن علامه جعفري دانشگاه تشكيل شد.

در اين جلسه گزارش ها و پيشنهادهاي مطرح شده توسط هيأت مديره مورد تأييد مجمع قرار گرفت و آقاي مهندس عبدالله فيض آبادي براي دومين سال متوالي به عنوان بازرس اصلي و آقاي علي كبيري به عنوان بازرس علي البدل انتخاب شدند.