رديف نام نشریه اعتبار وب سایت
۱ مطالعات آموزش و فراگیری زبان انگلیسی – دانشگاه تبریز
علمی پژوهشی
۲ آموزش مهارتهای زبان (علوم اجتماعی و انسانی سابق) – دانشگاه شیراز
علمی پژوهشی
۳ آموزش زبان انگلیسی – انجمن آموزش زبان و ادبیات انگلیسی ایران
علمی پژوهشی
۴ نوآوریهای آموزشی – وزارت آموزش و پرورش
علمی پژوهشی
۵ آموزش در علوم انتظامی- معاونت تربیت و آموزش نیروی انتظامی جمهوری اسلامی یران با همكاری دانشگاه ها
علمی پژوهشی
۶ آموزش عالی ایران – انجمن آموزش عالی ایران
علمی پژوهشی
۷ پژوهش در نظامهای آموزشی – انجمن پژوهشهای آموزشی ایران
علمی پژوهشی
۸ پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی- موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
علمی پژوهشی
۹ تعلیم و تربیت – وزارت آموزش و پرورش
علمی پژوهشی
۱۰ تعلیم و تربیت استثنایی – سازمان آموزش و پرورش
علمی پژوهشی
۱۱ راهبردهای آموزش – دانشگاه علوم پزشكی بقیه اله
علمی پژوهشی
۱۲ رویكردهای نوین آموزشی – دانشگاه اصفهان
علمی پژوهشی
۱۳ رهیافتی نو در مدیریت آموزشی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
علمی پژوهشی
۱۴ علوم تربیتی (علوم تربیتی و روانشناسی سابق) دانشگاه شهید چمران اهواز
علمی پژوهشی
۱۵ مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی – دانشگاه شهیدبهشتی
علمی پژوهشی
۱۶ مطالعات آموزش و یادگیری (علوم اجتماعی و انسانی سابق) – دانشگاه شیراز
علمی پژوهشی
۱۷ مطالعات برنامه درسی – انجمن مطالعات برنامه درسی ایران
علمی پژوهشی
۱۸ مطالعات برنامه درسی آموزش عالی – انجمن مطالعات برنامه درسی ایران
علمی پژوهشی
۱۹ مطالعات برنامه ریزی آموزشی- دانشگاه مازندران باهمكاری انجمن آموزش عالی ایران
علمی پژوهشی
۲۰ نوآوریهای آموزشی – وزارت آموزش و پرورش
علمی پژوهشی
۲۱ مدیریت بر آموزش انتظامی – معاونت آموزشی ناجا با همكاری انجمن پژوهشهای آموزشی ایران
علمی پژوهشی
۲۲ فناوری آموزش – دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
علمی پژوهشی
۲۳ پژوهش های ترویج و آموزش کشاورز ی-دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
علمی پژوهشی
۲۴ پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی – موسسه آموزش عالی علمی کاربردی وزارت جهاد کشاورزی
علمی پژوهشی
۲۵ علوم ترویج و آموزش کشاورزی – انجمن ترویج و آموزش کشاورزی
علمی پژوهشی
۲۶ پژوهشهای نوین روانشناختی (روانشناسی سابق) – دانشگا ه تبریز باهمكاری انجمن روانشناسی ایران
علمی پژوهشی
۲۷ مطالعات روانشناسی تربیتی – دانشگاه سیستان و بلوچستان با همكاری انجمن ایرانی روانشناسی
علمی پژوهشی
۲۸ پژوهش در سلامت روانشناختی – دانشگاه خوارزمی
علمی پژوهشی
۲۹ اندیشه های نوین تربیتی – دانشگاه الزهرا (س) با همكاری انجمن ایرانی تعلیم و تربیت
علمی پژوهشی
۳۰ اندازه گیری تربیتی – دانشگاه علامه طباطبایی باهمكاری دانشگاه های دیگر
علمی پژوهشی
۳۱ برنامه ریزی درسی نظریه و عمل – انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با همكاری دانشگاه خوارزمی
علمی پژوهشی
۳۲ پژوهشهای کاربردی روانشناختی (روانشناسی و علوم تربیتی سابق)- دانشگاه تهران
علمی پژوهشی
۳۳ دانش و پژوهش درروانشناسی کاربردی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان با همكاری انجمن روانشناسی ایران
علمی پژوهشی
۳۴ دستاوردهای روانشناختی (علوم تربیتی و روانشناسی سابق) – دانشگاه شهید چمران اهواز
علمی پژوهشی
۳۵ روانشناسی – انجمن ایرانی روانشناسی
علمی پژوهشی
۳۶ روانشناسی افراد استثنایی – دانشگاه علامه طباطبایی با همكاری دانشگاه های دیگر
علمی پژوهشی
۳۷ پژوهش در برنامه ریزی درسی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان با همكاری انجمن مطالعات برنامه درسی ایران
علمی پژوهشی
۳۸ پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت – انجمن تعلیم و تربیت
علمی پژوهشی
۳۹ پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی دانشگاه امام حسین (ع)
علمی پژوهشی
۴۰ روانشناسی تربیتی – دانشگاه علامه طباطبایی
علمی پژوهشی
۴۱ روانشناسی سلامت – دانشگاه پیام نور با همكاری دانشگاه های دیگر
علمی پژوهشی
۴۲ روانشناسی کاربردی – دانشگاه شهید بهشتی
علمی پژوهشی
۴۳ روانشناسی مدرسه – دانشگاه محقق اردبیلی با همكاری دانشگاه های دیگر
علمی پژوهشی
۴۴ روانشناسی معاصر – انجمن روانشناسی ایران
علمی پژوهشی
۴۵ پژوهشهای برنامه درسی – دانشگاه شیراز با همكاری انجمن مطالعات برنامه درسی ایران
علمی پژوهشی
۴۶ شناخت اجتماعی – دانشگاه پیام نوربا همكاری انجمن روانشناسی اجتماعی ایران
علمی پژوهشی
۴۷ علوم رفتاری – دانشگاه علوم پزشكی بقیه اله (عج)
علمی پژوهشی
۴۸ پژوهشهای تربیتی – دانشگاه خوارزمی
علمی پژوهشی
۴۹ پژوهشنامه مبانی تعلیم و تربیت (مطالعات تربیتی و روانشناسی سابق) – دانشگاه فردوسی مشهد با همكاری انجمن تعلیم و تربیت
علمی پژوهشی
۵۰ مطالعات روانشناختی – دانشگاه الزهرا (س)
علمی پژوهشی
۵۱ تربیت اسلامی – پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
علمی پژوهشی
۵۲ ناتوانی های یادگیری دانشگاه محقق اردبیلی انجمن پژوهشهای آموزشی ایران
علمی پژوهشی

چهار آبان هزار و سیصد و نود و نه

تلفن: ۲۲۹۷۰۰۳۸
فکس: ۲۲۹۷۰۰۳۸
داخلی: ۲۶۳۴
ceeducation@srttu.edu