قابل توجه اعضاء محترم كانون بازنشستگان دانشگاه

اهداف كانون بازنشستگان و عالي ترين مرجع تصميم گيري آن

مندرج در اساسنامه كانون صنفي بازنشستگان دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي

مصوب ۹ خرداد ۱۳۹۰

كانون صنفي بازنشستگان دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تشكلي است صنفي، غيرسياسي، و غيرانتفاعي كه اهداف آن به شرح زير مي باشد:

۱- تلاش در جهت حفظ و افزايش منزلت اجتماعي بازنشستگان عضو كانون.

۲- صيانت از حقوق مادي و معنوي كليه اعضاء و دفاع از حقوق مشروع آنان و سعي در بهبود معيشت و رفاه خانواده و بازماندگان اعضاء.

۳- فراهم آوردن زمينه لازم براي بهره وري از دانش، تجربيات و تخصص ارزشمند بازنشستگان.

۴- تلاش در جهت ارتقاء سطح بهداشت و درمان اعضاء.

۵- فراهم آوردن امكانات و تسهيلات استفاده از فضاهاي فرهنگي و رفاهي مناسب براي تأمين اوقات فراغت اعضاء و افراد خانواده ي آن ها از قبيل اردوهاي سياحتي و زيارتي.

مجمع عمومي عالي ترين مرجع تصميم گيري كانون بوده و به صورت عادي (در ارديبهشت ماه هر سال)، عادي به طور فوق العاده،  و فوق العاده تشكيل مي شود.