قابل توجه اعضاء محترم کانون بازنشستگان دانشگاه

اهداف کانون بازنشستگان و عالی ترین مرجع تصمیم گیری آن

مندرج در اساسنامه کانون صنفی بازنشستگان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

مصوب ۹ خرداد ۱۳۹۰

کانون صنفی بازنشستگان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تشکلی است صنفی، غیرسیاسی، و غیرانتفاعی که اهداف آن به شرح زیر می باشد:

۱- تلاش در جهت حفظ و افزایش منزلت اجتماعی بازنشستگان عضو کانون.

۲- صیانت از حقوق مادی و معنوی کلیه اعضاء و دفاع از حقوق مشروع آنان و سعی در بهبود معیشت و رفاه خانواده و بازماندگان اعضاء.

۳- فراهم آوردن زمینه لازم برای بهره وری از دانش، تجربیات و تخصص ارزشمند بازنشستگان.

۴- تلاش در جهت ارتقاء سطح بهداشت و درمان اعضاء.

۵- فراهم آوردن امکانات و تسهیلات استفاده از فضاهای فرهنگی و رفاهی مناسب برای تأمین اوقات فراغت اعضاء و افراد خانواده ی آن ها از قبیل اردوهای سیاحتی و زیارتی.

مجمع عمومی عالی ترین مرجع تصمیم گیری کانون بوده و به صورت عادی (در اردیبهشت ماه هر سال)، عادی به طور فوق العاده،  و فوق العاده تشکیل می شود.