شرکت در مراسم ارتحال حضرت امام خمینی(ره)

معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی برگزار می کند:

زمان: یکشنبه ۱۴خردادماه ۱۴۰۲
ساعت حرکت: ۸ صبح
لطفا یک ربع پیش از حرکت در کنار فروشگاه دانشگاه حضور داشته باشید

▪️حرم مطهر امام خمینی(ره)