سخنرانی خانم دکتر واثق در مورد “مزایای تاخیر درحلقه کنترل”

یکشنبه ۱۰آذر ماه سخنرانی علمی-تخصصی با عنوان “مزایای تاخیر در حلقه کنترل” توسط خانم دکتر واثق برگزار گردید. عموما در حلقه کنترل تاخیرامری نامطلوب به حساب می آید. در این سخنرانی ضمن مرور بر مشکلات ایجاد شده توسط تاخیر در حلقه کنترل، کنترل کننده هایی معرفی شد که از تاخیر در ساختارشان استفاده میشود. همچنین مزایای به کارگیری این دسته از کنترل کننده ها بررسی شد.

dsc_5737