سخنرانی با عنوان:ملزومات اخلاقی در نشر و داوری مقاله

مدرس:

خانم دکتر رویا مجیدی

دانشیار دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

زمان: سه شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۲

ساعت ۱۲:۳۰ تا ۱۳:۳۰

به صورت آنلاین

صدور گواهی منوط به ثبت نام می باشد.

لینک ثبت نام:

https://events.sru.ac.ir/fa

لینک مربوط به حضور در سخنرانی:

https://vc.sru.ac.ir/research-time

لینک دریافت گواهی:(۷۲ ساعت بعد از پایان جلسه)

https://events.sru.ac.ir/users/login.php

لینک فیلم سخنرانی:

https://vc.sru.ac.ir/phin5mjk6m7r/