روابط عمومی دانشگاه خبر داد

دومین جلسه شوراي مركزي بسيج فرهنگيان پايگاه شهيد زالي

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، این جلسه روز دوشنبه ۲۱ فروردین ماه ۱۳۹۵ برگزار گردید و مدیران حوزه های مختلف به تبیین نظرات و برنامه های خود برای سال آتی پرداختند. این خبر تکمیل خواهد شد.