دعوتنامه مجمع عمومي عادي كانون بازنشستگان دانشگاه در اول خرداد ماه سال جاري

به استحضار اعضاء محترم كانون بازنشستگان دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي مي رساند كه مجمع عمومي عادي سال جاري كانون بازنشستگان دانشگاه در روز چهارشنبه ۹۸/۳/۱ در ساعت ۱۸ در سالن تهراني مقدم دانشگاه تشكيل خواهد شد. دستور جلسه به شرح زير خواهد بود
۱- استماع و رسيدگي به گزارش هيأت مديره و بازرس
۲- بررسی گزارش مالی سال ۹۷ و تصویب ترازنامه
۳- انتخاب بازرس اصلي و علي البدل براي دوره يكساله جديد
۴- بررسي پيشنهادهاي هيأت مديره و اعضاء در مورد خط مشي كلي كانون
۵- تعيين ميزان حق عضويت سالانه و تصويب برنامه و بودجه كانون در سال۹۸
بدينوسيله از كليه اعضاء محترم كانون تقاضا مي شود جهت مشاركت در تصميم گيري ها و ارتقاء و بهبود فعاليت هاي اين كانون صنفي در اين جلسه شركت فرمايند.
اضافه می نماید که این مراسم با اذان مغرب و صرف افطاری خاتمه خواهد یافت.
محمد حسن يزدي زاده
رئيس هيأت مديره كانون