رئیس دانشکده مهندسی مکانیک
محمدرضا علیگودرز
گروه حرارت، سیالات و تاسیسات
دانشیار
۲۲۹۷۰۰۵۲ ۲۲۹۷۰۰۵۲
maligoodarz @sru.ac.ir

 

معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده
shahgholi-f مجيد شاهقلي
گروه طراحي جامدات استاديار
۲۲۹۷۰۰۵۲ ۲۲۹۷۰۰۵۲
Majid.shahgholi @ sru.ac.ir

 

معاون فنی و دانشجویی دانشکده
refahi امیر رفاهی اسکوئی
گروه ساخت و توليد
استادیار
۲۲۹۷۰۰۵۲ ۲۲۹۷۰۰۵۲
amir.refahi @ sru.ac.ir

 

مدیر گروه ساخت و تولید
ولی الله پناهی زاده
گروه ساخت و تولید
استادیار
۲۲۹۷۰۰۵۲ ۲۲۹۷۰۰۵۲
v.panahizadeh @ sru.ac.ir

مدیر گروه حرارت، سيالات و تاسيسات

mahdi  میراعلم مهدی
گروه حرارت، سيالات و تاسيسات استادیار
۲۲۹۷۰۰۵۲ ۲۲۹۷۰۰۵۲
miralam_mahdi@yahoo.com

 

مدیر گروه طراحي جامدات

Rahmani Site علی رحمانی هنزکی
گروه طراحي جامدات استاديار
۲۲۹۷۰۰۵۲ ۲۲۹۷۰۰۵۲
a.rahmani@srttu.edu

 

مدیر گروه مكانيك خودرو

arash-mohammadi آرش محمدی
گروه مکانیک خودرو استادیار
۲۲۹۷۰۰۵۲ ۲۲۹۷۰۰۵۲
amohamadi@dena.kntu.ac.ir