ریاست دانشگاه

رئیس دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

دکتر علی پورکمالی انارکی
رشته تخصصی: مکانیک
مرتبه علمی : استاد
فرم ارتباط با رئیس دانشگاه
ایمیل: president @ sru.ac.ir
پس از هيأت امناء، رئيس دانشگاه بالاترين مرجع تصميم ‌گيري و مديريتي دانشگاه مي‌باشد كه از سوي وزير آموزش و پرورش(پس از تائيد وزير علوم ، تحقيقات و فناوري) به اين سمت منصوب مي‌گردد، همچنین رییس دانشگاه عضو شورای معاونین وزارت آموزش و پرورش می باشد.
رئیس دفتر
آقای رضا وهاب آهاری
نمابر: ۲۲۹۷۰۰۳۳