آدرس: تهران- لویزان- خیابان شهید شعبانلو- دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

صندوق پستی: ۱۳۶-۱۶۷۸۵

کد پستی: ۱۶۷۸۸۱۵۸۱۱

تلفن: ۹-۲۲۹۷۰۰۶۰

نمابر: ۲۲۹۷۰۰۳۳

پست الکترونیکی: sru@sru.ac.ir