آدرس: تهران- لویزان- خیابان شهید شعبانلو- دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

صندوق پستی: 136-16785

کد پستی: 1678815811

تلفن: 9-22970060

نمابر: 22970033

پست الکترونیکی: sru@sru.ac.ir