حضور عضو هیات علمی دانشگاه در جمع سرآمدان آموزشی دانشگاه های کشور

به گزارش روابط عمومی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی، در اجرای تبصره ۲ ماده ۷ و اجرایی سازی ماده ۱۴ شیوه نامه انتخاب سرآمدان آموزشی معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ابراهیم ریحانی، دانشیار و عضو هیأت علمی دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی، به عنوان «سرآمد آموزشی» در میان ۲۰ نفر عضو هیأت علمی برگزیده دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی سراسر کشور قرار گرفت.

گفتنی است سرآمدان آموزشی، از میان اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی که در حوزه آموزش دارای شرایط ویژه باشند برگزیده و از سوی وزارت عتف معرفی می شوند که ریحانی یکی از ۲۰ نفر حائز شرایط مندرج در شیوه نامه ارسالی است که از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انتخاب و معرفی شده است.

شایان ذکر است ریحانی در حال حاضر عضو هیأت علمی و رئیس دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی است.