حضور در راهپیمایی روز قدس

معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تربيت دبیر شهید رجایی برگزار می کند:

حضور در راهپیمایی روز قدس

زمان حرکت: جمعه ۱۷ فروردین ۱۴۰۳

ساعت ۹:۳۰ صبح درب شرقی دانشگاه

لطفا برای ثبت نام با ذکر نام و نام خانوادگی به این شماره پیامک دهید: ۰۹۱۹۱۹۳۰۶۹۷