جشنواره پروین

معاونت فرهنگی و اجتماعی خبر داد:

جشنواره پروین ویژۀ فعالیتهای فرهنگی، هنری دانشجویان دختر ( جشنواره پروین)

جشنواره پروین به عنوان عرصۀ تجلي توانمندي ها و استعدادهاي ارزشمند دانشجویان دختر در قالب فعالیت هاي فرهنگي هنري در خوابگاه ها و دانشگاه ها، بستر مناسبي براي انعكاس ظرفیت هاي قابل توجه این فضاهاست.

هدف کلي از برگزاري جشنواره، شناسایي و معرفي و ارتقاي ظرفیت ها ، استعدادها و توانمندي هاي دختران دانشجو در زمینه هاي فرهنگي، هنري و اجتماعي به منظور اثربخشي آنان در پیش برد اهداف توسعه اي کشور است.

موضوعات و رویکردهای جشنواره:
€ ایران دوستي

€ دغدغههاي دختران ایران امروز
€ خانواده
€ فرهنگ شهرنشیني
€ فرهنگ روستانشیني
€ محیط زیست
€ آسیبهاي اجتماعي
€ موضوع آزاد
بخش ویژه:  مظلومیت دختران و کودکان در غزه

زمان برگزاری:

مهلت دریافت آثار تا پایان آبان ماه ۱۴۰۳
اختتامیه دی ماه ۱۴۰۳

محورهای جشنواره:
۱- هنرهای نمایشی؛
۲- فیلم و عکس؛
۳- هنرهای تجسمی؛
۴- صدا؛
۵- صنایع دستی؛
۶- ادبیات؛

شیوه نامه جشنواره : جشنواره پروین