تمدید زمان ثبت نام دکتری بدون آزمون ۱۴۰۲ (ویژه فرهنگیان)

به گزارش اداره امور دانشجویان استعدادهای درخشان و ارتباط با مدارس دانشگاه شهید رجایی، بدلیل درخواست های متعدد دانشجویان، ثبت نام دکتری بدون آزمون ۱۴۰۲ دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی (ویژه فرهنگیان) تا ۶ خرداد ماه ۱۴۰۲ تمدید شد.

ورود به سامانه ثبت نام دکتری بدون آزمون ۱۴۰۲