تقدیر از برندگان مسابقات ورزشی و منتخبین اتاق نمونه در سرای دانشجویی مبارک آباد