تشكيل مجمع عمومي عادي كانون در اول خرداد

مجمع عمومي عادي سال ۹۸ كانون بازنشستگان دانشگاه به صورت عادي درساعت ۱۸روز چهارشنبه اول خرداد ماه سال جاري در سالن شهيد تهراني مقدم دانشگاه تشكيل شد.

در اين جلسه گزارش ها و پيشنهادهاي مطرح شده توسط هيأت مديره مورد تأييد مجمع قرار گرفت و آقاي مهندس عبدالله فيض آبادي براي سومين سال متوالي به عنوان بازرس اصلي و آقاي مالك مطلبي به عنوان بازرس علي البدل انتخاب شدند.
همچنين در اين جلسه اعضاء صندوق قرض الحسنه كانون نيز ضمن استقبال از افزايش سقف وام صندوق با دو برابر نمودن حداقل سپرده ي ماهيانه ي اعضاء موافقت نمودند.
اين نشست با برگزاري مراسم افطاري خاتمه يافت.