بسیج کارکنان دانشگاه خبر داد

روز دوشنبه مورخ ۲۷ فروردین ماه ۹۷، اولین جلسه مدیران بسیج کارکنان دانشگاه تشکیل و در مورد برنامه های سال جاری بحث و تبادل نظر شد. همچنین مقرر گردید به رسم هر سال سفر زیارتی سیاحتی مشهد کارکنان در تیر ماه امسال نیز برگزار گردد که زمان و شرایط ثبت نام آن متعاقبا اعلام خواهد شد.