بسیج کارکنان دانشگاه خبر داد

ثبت نام دوره ضمن خدمت سواد مالی و نقش آن در زندگی بهتر با کد ۹۹۵۰۵۹۱۰ (۲۴ ساعت تخصصی)
اطلاعات بیشتر و ثبت نام: www.srttu.edu/basijkarkonan/mali
ثبت نام دوره ضمن خدمت آشنایی با نرم افزار SPSS با کد ۹۲۰۰۲۹۶۳ (۳۰ ساعت تخصصی)
اطلاعات بیشتر و ثبت نام: www.srttu.edu/basijkarkonan/spss