بسیج کارکنان دانشگاه خبر داد

ثبت نام دوره های ضمن خدمت

ثبت نام دوره ضمن خدمت سواد مالی و نقش آن در زندگی بهتر با کد 99505910 (24 ساعت تخصصی)
اطلاعات بیشتر و ثبت نام: www.srttu.edu/basijkarkonan/mali
ثبت نام دوره ضمن خدمت آشنایی با نرم افزار SPSS با کد 92002963 (30 ساعت تخصصی)
اطلاعات بیشتر و ثبت نام: www.srttu.edu/basijkarkonan/spss