برگزاری کارگاه روانشناختی با عنوان عشق ویرانگر و رابطه سمی

مرکز مشاوره و سبک زندگی دانشگاه برگزار میکند:

کارگاه روانشناختی با عنوان عشق ویرانگر و رابطه سمی