برگزاری نشست تخصصی برنامه ريزی آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی

نشست تخصصي و مشترك مديران دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي با رئيس مركز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري و رئيس گروه آموزش و توانمندسازي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان تهران با موضوع: برنامه ريزی آموزش و توانمندسازي نيروي انساني و فرآيند دريافت مجوزهاي لازم در روز چهارشنبه نهم خردادماه ۱۴۰۳ برگزار گرديد. در اين جلسه مقرر گرديد ضمن انعقاد تفاهم نامه همكاري في مابين دانشگاه و سازمان مديريت و برنامه ريزي استان تهران، نسبت به اجراي فعاليت‌هاي مشترك با اولويت دوره هاي فني و مهندسي و تربيتي برنامه ريزي گردد.