برگزاری جلسه توجیهی شاخص های ارزیابی عملكرد با حضور معاون ارزیابی عملكرد وزارت آموزش و پرورش

به گزارش دفتر نظارت، ارزیابی و پاسخگویی به شکایات دانشگاه، جلسه توجيهي شاخص هاي عمومي ارزيابي عملكرد با حضور خانم دكتر جهاندوست معاون ارزيابي عملكرد وزارت آموزش و پرورش، خانم دكتر قربان سرپرست دفتر نظارت و ارزيابي عملكرد دانشگاه و رابطين ارزيابي عملكرد ساير حوزه هاي دانشگاه، در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ در محل سالن جلسات حوزه رياست برگزار گرديد.

در این جلسه با توجه به راه اندازي سامانه مديريت عملكرد نظام اداری، براي نخستين بار شاخص هاي عمومي و اختصاصي ارزيابي عملكرد بررسي و سامانه مذكور معرفي گرديد.