برگزاری جلسه توجيهی شاخص های ارزيابی عملكرد با حضور نمایندگان سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت آموزش و پرورش

به گزارش دفتر نظارت، ارزیابی و پاسخگویی به شکایات دانشگاه، جلسه توجيهي شاخص هاي عمومي ارزيابي عملكرد با حضور جناب آقای دکتر ابراهیمی معاون امور مدیریت عملکرد ، آقای دکتر تیموری رئیس اداره امور مدیریت عملکرد آقای دکتر مقدم مشاور امور مدیریت عملکرد وهیئت همراه از سازمان اداری و استخدامی کشور و سرکار خانم دکتر جهاندوست معاون ارزيابي عملكرد وزارت آموزش وپرورش، خانم دکتر سرخابی رئیس اداره شورای عالی آموزش و پرورش و هیئت همراه و اعضای محترم شورای دانشگاه، در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ به میزبانی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی برگزار گردید.
در این جلسه جناب آقای دکتر پورکمالی ریاست محترم دانشگاه با توجه به اهمیت نقش هدایتگری شاخص ها از یک سو و تربیت نیروهایی که تعلیم و تربیت کشور را هدایت می نمایند از سوی دیگر ، تبیین شاخص ها با محوریت اسناد بالادستی ، بویژه سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ، را مورد تاکید قرار دادند.
بر اساس این گزارش، اعضای جلسه پیرامون نقش وزارت آموزش و پرورش به عنوان عظیم ترین دستگاه کشور و مولد سرمایه اجتماعی ومأموریت دانشگاه در تأمین و تربیت منابع انسانی مورد نیاز وزارت آموزش و پرورش گفت و گو و بر اهتمام جدی در حمایت و جاری سازی طرح های تحوّلی و فناوری جذب اساتید و دانشجو معلمان با محوریت اسناد بالادستی، بویژه سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، تأکید کردند.
شایان ذکر است با توجه به همفکری و اشتراک گذاری تجربیات ، کلیات اهم موضوعات مطرح شده در این نشست به تصویب رسید و مقرر گردید کارگروهی متشکل از مسئولین سازمان اداری و استخدامی کشور، معاونت نظارت، ارزیابی عملکرد وپاسخگویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش و مدیریت نظارت، ارزیابی و پاسخگویی به شکایات دو دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی و فرهنگیان تشکیل و پیرامون بررسی مسائل تخصصی این دو دانشگاه راهبردی و ماموریت گرا، بویژه فناوری جذب اساتید و دانشجو معلمانی مومن، متعهد، متخصص، خلاق، نوآور و كارآفرين ارائه طریق نموده و مصوبات را متناسب با اسناد بالادستی و مقررات و قوانین مرتبط تنظیم و ارائه نمایند.