برگزاری جلسه با رئیس و نایب رئیس هیات مدیره مجمع خیرین توسعه ترویج آموزش های فنی حرفه ای

به گزارش معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه به نقل از آقای دکتر یکرنگ نیا، مدیر ارتباط با صنعت دانشگاه جلسه ای آنلاین با حضور آقای دکتر قربانی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه، خانم دکتر امیر مزلقانی، رئیس دفتر استعداهای درخشان، آقای دکتر یکرنگ نیا مدیر ارتباط با صنعت  آقای مهندس مستشاری رئیس مجمع خیرین و آقای دکتر حداد عضو هیات مدیره و هیات علمی دانشگاه فردوس مشهد برگزار شد. در این جلسه که پیرامون موضوعات مهم  همایش معلم کار آفرین برگزار شد، طرفین به نقش مهم و اثر بخش دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در تامین نیروی انسانی ماهر و متخصص اشاره کردند. در ادامه آقای مهندس مستشاری پیرامون مشکلات موجود در وزارت آپ و کمبود نیروی متخصص اشاره کردند  و جایگاه دانشگاه را ویژه تبیین کردند آقای دکتر قربانی نیز در ابتدای جلسه در مورد اهداف و محورهای این همایش توضیحاتی را به حاضرین ارائه کردند در ضمن اشاره به جایگاه هوش مصنوعی در دنیا اشاره کردند که در ۱۰سال آینده آموزش نیروی انسانی به صورت فعلی نخواهد بود و قطعا کمبود نیروی انسانی در حال حاضر در آینده به شکل دیگری مطرح خواهد بود و یا از همین الان باید در سیاست گذاری و ریل گذاری دانشگاه طوری برنامه ریزی کنیم تا با حجم انبوهی از نیروی انسانی بیکار در مدارس و هنرستان ها مواجه نباشیم.

 

معاونت پژوهش و فناوری

کد خبر

۰۲۰۹۰۶۰۲