برگزاری امتحانات دانشکده مهندسی عمران به صورت حضوری

امتحانات پایان نیمسال دانشکده مهندسی عمران به همت کارکنان خدوم آموزش دانشکده به صورت حضوری و با جدیت خاصی در حال برگزاری است: