اينترنت بين اشيا

اولين جلسه حلقه علمي “اينترنت بين اشيا(IoT)” توسط خانم دكتر فاطمه گران قراخيلي در دانشكده برقرار شد. در اين جلسه ابتدا تعريفي از اينترنت بين اشيا ارائه شد و سپس حوزه هاي تحقيقاتي و عناصر اينترنت بين اشياء معرفي شدند.

gran