اولین همایش بین المللی و چهاردهمین همایش ملی آموزش

اقتصاد دانش محور يا اقتصاد دانايي محور، اقتصادي است که مستقيما براساس توليد، توزيع و مصرف دانايي و اطلاعات قرار گرفته باشد. در اقتصاد دانش محور، محرک اصلي رشد؛ ايجاد ثروت و اشتغال در تمامي رشته فعاليتهاست. به نحويکه در سالهاي اخير در بسياري از نهادها و سازمانها، دانايي را به عنوان عامل توليد شناسايي کرده و ارزيابي نقش دانايي در رقابتهاي جهاني را دستور کار خود قرار داده اند. هنگامي دانايي در اقتصاد موثر است که به کار رود. به عبارت ديگر دانايي زماني به ظرفيت کامل خود مي رسد که بتواند ارزش اقتصادي ايجاد کند و اين زماني است که در محصولات، رويه هاي سازماني و فرآيندها وارد شده و دروني شود. اقتصاد دانش محور نيز از طريق آموزش در افراد ايجاد مي شود. بدين لحاظ سرمايه انساني عنصري بسيار اساسي و ارزشمند در اقتصاد دانايي محور محسوب مي شود. به منظور ايجاد سرمايه انساني مناسب، سرمايه گذاري در آموزش علوم، تحقيق و توسعه ضروري است. بايد توجه داشت که نيروي انساني مناسب در اقتصاد دانش محور، فردي است که بر اساس نيازهاي بازار آموزش ديده باشد. لذا با توجه اينکه نقش آموزش عالي در راهبرد توسعه مبتني بر دانش، کليدي و محوري است و آموزش عالي مي تواند به عنوان موتور محرک توسعه عمل نمايد؛ ضروري است نهاد متولي آموزش عالي با توجه به شاخصهاي اقتصاد دانايي محور در جهت برنامه ريزي به منظور ايجاد اشتغال مولد و موثر براي نيروي انساني فرهيخته جوان کشور گام بردارد.در عصر حاضر عمده درآمد کشورهای پیشرفته از اقتصاد دانایی به مفهوم تولید ایده و تجاری سازی ایده های مزبور حاصل می شود لذا آموزشهای دانش بنیان از ضروریات می باشد تا با پیشرفت اقتصادی دانش-محور ، عینیت بخشیدن به اهداف علمی و اقتصادی (توسعه اختراعات و ابداعات) ، عرضه بازاری نتایج تحقیق و توسعه در زمینه تکنولوژی برتر (طراحی، تولید و سرویس) با ارزش افزوده بسیار زیاد در حوزه تولیدات نرم افزاری و… بتوان از اقتصادی برتر و پررونق برخوردار شد.

محورهای همایش

 • آموزش و پرورش دانش بنیان
 • آموزش و مدیریت هوشمندانه ی دانش بنیان
 • آموزش های فنی دانش بنیان
 • آموزش و خدمات توانمندسازی دانش بنیان
 • طراحی، توسعه و تدوین برنامه های آموزشی دانش بنیان
 • آموزش و تجاری سازی علم و دانش
 • آموزش فناوری و تولید دانش بنیان
 • آموزش و طرح های توجیهی کسب و کار مبتنی بر دانش
 • آموزش و اقتصاد دانش بنیان
 • آموزش و نوآوری، خلاقیت و ایده های دانش محور
 • آموزش و اقتصاد دانش بنیان ارزش محور
 • نقش آموزش و پرورش دانش بنیان در اشتغال
 • نقش آموزش های فنی و حرفه ای هنرستان ها در اقتصاد دانش بنیان
 • آموزش و برنامه ریزی درسی دانش بنیان

وبسایت همایش

https://conf.sru.ac.ir/14nce/fa

The 1st International and 14th National Conference on Education