اهم تصميمات اخير هيأت مديره كانون بازنشستگان دانشگاه

اهم تصمیمات یازدهمین و دوازدهمین جلسه هیات مدیره جدید کانون بازنشستگان دانشگاه که در ۲۸ خرداد و ۲۵ تیرماه ۹۷ تشکیل گردید به شرح زیر می باشد:
۱- سیاست برگزاری مراسم روز معلم و روز کارمند توسط دانشگاه به صورت مشترک برای همکاران محترم شاغل و بازنشسته که مورد موافقت رییس محترم دانشگاه نیز قرار گرفته بود مورد تاکید قرار گرفت.
۲- قرار شد به مناسبت ۱۵ شهریور که در تقویم رسمی به عنوان روز “خانواده و تکریم بازنشستگان” تعیین شده مراسم ویژه ای برای بازنشستگان محترم به همراه خانواده ایشان برگزار شود.
۳- قرار شد از وجوه دریافتی ماهیانه از بازنشستگان محترم در جهت کمک به مشارکت آنان و خانواده های محترمشان در برنامه های تفریحی و اجتماعی استفاده بیشتری به عمل آید. ضمنا جهت حفظ هر چه بیشتر ارزش سرمایه مالی کانون نیز رییس هیات با اختیارات کامل اقدام نمایند.
۴- افزایش سقف وام قابل پرداخت به اعضاء محترم صندوق قرض الحسنه دانشگاه به چهل میلیون ریال از تیرماه مورد موافقت قرار گرفت.
۵- به منظور تقویت فرهنگ پرداخت قرض الحسنه بین بازنشستگان محترم با افزایش وام قابل پرداخت به افرادی که توسط خیرین عضو صندوق معرفی می شوند تا سقف سپرده ی مسدود شده ی آنان در صندوق موافقت به عمل آمد.