انعقاد قراداد پژوهشي برون دانشگاهي در زمينه نيازهاي كلان كشور

پيرو اعلام نياز وزارت نيرو مبني بر ارائه طرح هاي تحقيقاتي دانش بنيان در زمينه مديريت منابع آب كه جزو حوزه هاي اصلي و كلان تحقيقاتي كشور مي باشد، با ارائه پيشنهاده و پيگيري هاي آقاي دكتر عباس ماليان عضو هيأت علمي دانشكده عمران، طرح تحقيقاتي با موضوع آشكارسازي خودكار و تهيه نقشه موقعيت چاه هاي آب كشور با استفاده از تحليل تصاوير چندطيفي هوايي و ماهواره اي به تصويب وزارت نيرو رسيد و خوشبختانه منجر به عقد قرارداد تحقيقاتي مابين دانشگاه و شركت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران گرديد.