انتصاب مدیر امور مالی دانشگاه و مدیر گروه آموزشی متالورژی و مواد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، رئیس دانشگاه در حکمی جناب آقای حمید نظری را به عنوان «مدیر امور مالی دانشگاه» منصوب کرد.

🔹 ایشان پیش از این به عنوان سرپرست، تصدی این مسئولیت را به عهده داشتند.

🔹همچنین رئیس دانشگاه در حکمی جناب آقای دکتر سروش پرویزی را به عنوان «مدیر گروه آموزشی متالورژی و مواد» منصوب کرد.

🔹در این حکم از زحمات جناب آقای دکتر امیر عابدی در مدت زمان تصدی این سمت تقدیر شده است.