انتصابات جدید در دانشگاه

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر جمال الدین مهدی نژاد سرپرست دانشگاه طی احکام جداگانه ای، سرپرست مدیریت امور مالی دانشگاه، دفتر نظارت، ارزیابی و پاسخگویی به شكایات و اداره امور دانشجویان شاهد و ایثارگر را منصوب کرد.

بر اساس این گزارش، آقای سیامک ابوالقاسمی به عنوان سرپرست مدیریت امور مالی دانشگاه منصوب شد. در این ابلاغ از زحمات آقای روزبه فخاری در مدت تصدی این مسئولیت تشکر شده است.

همچنین در حکم دیگری خانم دکتر فاطمه قربان به عنوان سرپرست دفتر نظارت، ارزیابی و پاسخگویی به شكایات منصوب شد. در این ابلاغ از زحمات آقای دکتر ابوالفضل سلطانی در مدت تصدی این مسئولیت تقدیر شده است.

سرپرست دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در حکم دیگری، خانم دکتر زکیه عباسی را نیز به عنوان سرپرست اداره امور دانشجویان شاهد و ایثارگر منصوب کرد.