انتخاب مقاله عضو هیأت علمی دانشکده به عنوان یکی از مقالات برتر در همایش ژئوماتیک ۱۴۰۰

مقاله ارائه شده توسط آقای دکتر مالیان در همایش ژئوماتیک ۱۴۰۰ به عنوان مقاله برتر انتخاب گردیده است. با تبریک فراوان خدمت ایشان