افزايش سقف وام صندوق قرض الحسنه كانون بازنشستگان

با سلام و ادب به استحضار اعضاء محترم صندوق قرض الحسنه كانون بازنشستگان دانشگاه مي رساند كه با توجه به استقبال اعضاء محترم در مجمع عمومي كانون در خرداد ماه سالجاري از افزايش سپرده هاي ماهيانه خود در صندوق هيأت مديره ي كانون با افزايش سقف وام عادي صندوق به شصت ميليون ريال (شش ميليون تومان) و سقف وام ويژه كه به ميزان دو برابر سپرده ي مسدود شده ي اعضاء خير قابل پرداخت خواهد بود به هشتاد ميليون ريال (هشت ميليون تومان) از آبان ماه سال جاري موافقت نمود.
بديهي است اولويت پرداخت وام با عزيزاني خواهد بود كه تا كنون از صندوق وامي دريافت ننموده اند.

محمد حسن يزديزاده
رئيس هيأت مديره كانون