اطلاعیه مهم تغییر ساعت امتحانات پایان نیم سال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲

در اجراي تصويب نامه هيات محترم وزيران به منظور مديريت بهينه مصرف انرژي و بر اساس مصوبه هيات محترم رئيسه و با توجه به تغییر ساعات كاري و اداري دانشگاه، ساعت برگزاری آزمون‌های پایان نیم‌سال به شکل زیر تغییر خواهند کرد:

 

ساعت اول امتحان: ۷ تا ۹
ساعت دوم امتحان: ۹.۳۰ تا ۱۱.۳۰
ساعت سوم امتحان: ۱۲.۳۰ تا ۱۴.۳۰