اطلاعیه مزایده بوفه استخر

دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي در نظر دارد نسبت به واگذاري فضاي بوفه استخر مجموعه ورزشي از طريق مزايده عمومي به افراد واجد شرايط اقدام نمايد.

افراد متقاضي مي توانند پيشنهاد قيمت خود را در پاكت مهر و موم شده تا روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۶ به دفتر حقوقي دانشگاه تحویل نمايند.